KIDS

ஒவ்வொரு ஞாயிறு ஆராதனையின் போதும் சிறுவர்களுக்காக விசேடமாக ஜெபம் ஏறெடுக்கப்படுகின்றது.

அதன் பின்னர் ஞாயிறு பாடசாலைக்கென விசேடமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களூடாக ஞாயிறு பாடசாலை நடாத்தப்படுகின்றன..

சிறுவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றவை

  • வேதாகமக்கதைகள்
  • வேதவாசிப்பு
  • பாடல்கள்
  • வசன மனப்பாடம்
  • சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு
  • நீதிக்கதைகள்
  • ஒழுக்கம்
  • கீழ்ப்படிதல்

 

இந்த வார வேதாகம கதை ஒளி வடிவில்

10 Commandments